Newsletter 1 / 2021
INSTITUZIONALA
INSTITUCIONAL
2021eko Plan Estrategikoa eta Ekintza Plana, GJH lerrokatuta
LEA/AVCren 2021eko Plan Estrategikoak eta Ekintza Planak Nazio Batuen Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH) integratu ditu, eta estrategia definitzerakoan irizpide horiek kontuan hartzen dituen bere jarduera-eremuko lehen erakundea bilakatu da. GJHak LEA/AVCren estrategian integratzea funtsezko elementua da bere jarduerek erakundeetan duten eragin positiboa areagotzeko eta interes-talde guztiekin dituen harremanak kudeatzeko.
Plan Estratégico y Plan de Acción 2021, alineados con los ODS
El Plan Estratégico y el Plan de Acción 2021 de LEA/AVC ha integrado los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, convirtiéndose en la primera entidad dentro de su ámbito de actuación en tener en cuenta estos criterios en la definición de su estrategia. La integración de los ODS en la estrategia de LEA/AVC es un elemento fundamental para incrementar el impacto positivo de sus actuaciones en las organizaciones y gestionar las relaciones con todos los grupos de interés.
“Merkataritzarako eraldaketa digitala” jardunaldia
“Merkataritzarako eraldaketa digitala” izenburupean, LEA/AVCk eta BBKk jardunaldi bat egin zuten otsailaren 4an, merkataritza digitalizatzeko dauden aukeren eta beharren tokiko ikuspegia emateko, digitalizazioak txikizkako merkataritzan dituen inplikazioak errepasatzeko eta ekonomiaren sektorean lehia inklusiboa sustatzeko. Topaketa Europako Batzordearen EU Industry Week 2021aren barruan egin zen.
Jornada “Transformación digital para el comercio”
Bajo el título “Transformación digital del comercio”, LEA/AVC y BBK celebraron el 4 de febrero una jornada con el objetivo de aportar una visión local de las oportunidades y necesidades existentes en materia de digitalización del comercio, repasar las implicaciones de la digitalización para el comercio minorista y promover una competencia inclusiva en el sector de la economía digital. El encuentro tuvo lugar en el marco de la EU Industry Week 2021 de la Comisión Europea.
Euskadiko industria-politikari eta lehiari buruzko jardunaldia
Guggenheim Bilbao Museoko auditoriumak, “Euskadiko industria-politika eta lehiaren politika Europako Batzordearen komunikazioaren ondoren” gaiari buruz LEA/AVCk antolatutako jardunaldia hartu zuen martxoaren 24an, Europako Batzordearen EU Industry Week 2021aren barruan. Jardunaldian hauek hartu zuten parte: Arantxa Tapia Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen sailburuak; Alba Urresola LEA/AVCko presidenteak; Javier Zarraonandia Industria sailburuordeak; Fernando Castillo de la Torre Europako Batzordeko Zerbitzu Juridikoko kideak; Mikel Antón Eusko Jaurlaritzako Europako Gaietarako zuzendariak; Ruth Alvarez-Vinagre Europako Batzordeko Lehiaren Zuzendaritza Nagusiko Estatu Laguntzetan espezialistak; José Ignacio Zudaire Petronor S.A.-ko Pertsona, Antolaketa, Ekonomia eta Finantza eta Erakunde Harreman zuzendariak; Alex Belaustegi Ingeteam S.A.-ko Garapen Korporatiboko zuzendari eta gerenteak; eta Enara Venturini LEA/AVCko kontseilukideak.
Jornada sobre política industrial y competencia en Euskadi
El auditorio del Museo Guggenheim Bilbao acogió el 24 de marzo la jornada organizada por LEA/AVC sobre “La política industrial y la política de la competencia en Euskadi tras la comunicación de la Comisión Europea”, en el marco de la EU Industry Week 2021 de la Comisión Europea. La jornada contó con la participación de Arantxa Tapia, Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medioambiente del Gobierno Vasco; Alba Urresola, Presidenta de LEA/AVC; Javier Zarraonandia, Viceconsejero de Industria; Fernando Castillo de la Torre, miembro del Servicio Jurídico de la Comisión Europea; Mikel Antón, Director de Asuntos Europeos del Gobierno Vasco; Ruth Álvarez-Vinagre, especialista en Ayudas de Estado en la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea; José Ignacio Zudaire, Director Personas, Organización, Económico-financiero y Relaciones Institucionales de Petronor, S.A; Alex Belaustegi, Director de Desarrollo Corporativo y Gerente de Ingeteam, S.A.; y Enara Venturini, Vocal de LEA/AVC.
Udako ikastaroak: “Emakumearen ahotsa lehiaren zuzenbidearen erronken aurrean”
LEA/AVCk emakumeek lehiaren barruan betetzen duten rola ikusaraziko du ekainaren 18an Euskal Herriko Unibertsitatearen (UPV/EHU) Udako Ikastaroen barruan emango den “Emakumearen ahotsa lehiaren zuzenbidearen erronken aurrean” ikastaroan. Ikastaroaren helburua lehia-arauen diseinuan, balorazioan eta aplikazioan emakumeek duten ikuspegia ezagutzea eta zehaztea, eta lehiaren aurkako jokabideetan genero-ikuspegiak prebentzio- eta errepresio-tresnen diseinuan zein eragin duen jakitea da. Alba Urresola Clavero Lehiaren Euskal Agintaritzako presidenteak eta Aitor Zurimendi Isla UPV/EHUko Merkataritza Zuzenbideko katedradunak zuzendutako ikastaroan hauek hartuko dute parte: Cani Fernández Vicién Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionaleko (MLBN-CNMC) presidenteak; Marisa Tierno Centella Europako Batzordeko Lehiaren Zuzendaritza Nagusiko Kartelen Unitateko buruaren ondokoak; Despina Pachnou ELGA-OCDEko lehian adituak; Enara Venturini Álvarez Lehiaren Euskal Agintaritzako kontseilukideak; Susanna Grau Arnau Autoritat Catalana de la Competencia izenekoaren Instrukzio zuzendariak; Elena Leiñena Mendizabal Berdintasunerako zuzendari eta UPV/EHUko Merkataritza Zuzenbideko irakasle agregatuak; eta Carmen Herrero Suárez Valladolideko Unibertsitateko Merkataritza Zuzenbideko irakasle titularrak.
Cursos de Verano: “La voz de la mujer ante los retos del derecho de la competencia”
LEA/AVC visibilizará el papel que juegan las mujeres en el ámbito de la competencia con el curso “La voz de la mujer ante los retos del derecho de la competencia”, que se imparte el 18 de junio en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). El curso pretende conocer y especificar la perspectiva de mujer en el diseño, valoración y aplicación de las normas de competencia; y saber cómo influye o puede influir la perspectiva de género en el diseño de instrumentos preventivos y represivos ante conductas anticompetitivas. En el curso, dirigido por Alba Urresola Clavero, Presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia, y Aitor Zurimendi Isla, Catedrático de Derecho Mercantil de la UPV/EHU, intervendrán Cani Fernández Vicién, Presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC); Marisa Tierno Centella, Jefa Adjunta de la Unidad de Cárteles de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea; Despina Pachnou, experta en competencia de la OCDE; Enara Venturini Álvarez, Vocal de la Autoridad Vasca de la Competencia; Susanna Grau Arnau, Directora de Instrucción de la Autoritat Catalana de la Competencia; Elena Leiñena Mendizábal, Directora para la Igualdad y Profesora Agregada de Derecho Mercantil de la UPV/EHU; y Carmen Herrero Suárez, Profesora Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Valladolid.
LEHIAREN DEFENTSA
DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Galdakaoko Udalaren lizitazioari buruzko ebazpena
Lehiaren Euskal Kontseiluak, otsailaren 25eko bilkuran, zehapen-prozedurarik ez hastea eta Agintzari, S. Coop. sozietateak “Galdakaoko udalerriko esku-hartze sozioedukatiboko eta psikosozialeko zerbitzuaren” lizitazio publikoaren Kontratazio Mahaiaren aurrean aurkeztutako salaketaren barruan izandako eta izapidetutako jarduerak artxibatzea ebatzi du, ez baita egiaztatu Lehiaren Defentsari buruzko uztailaren 3ko 15/2007 Legea urratu izanaren zantzurik dagoenik.
Resolución sobre licitación del Ayuntamiento de Galdakao
El Consejo Vasco de la Competencia, en su sesión de 25 de febrero, ha resuelto no incoar procedimiento sancionador y archivar las actuaciones habidas e instruidas en el marco de la denuncia presentada por Agintzari, S.Coop. a la Mesa de Contratación de la licitación pública del “Servicio de intervención socioeducativa y psicosocial del municipio de Galdakao”, por cuanto no ha quedado acreditada la existencia de indicios de infracción de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
Zehapen-espedientearen irekiera Gipuzkoako ehorzketa-sektoreko enpresei
LEA/AVCk zehapen-espedientea ireki die Gipuzkoan beilatoki eta errausketa-labe handizkako zerbitzuak emateko merkatuan diharduten bi enpresari, merkatuan duten nagusitasun- egoeraz abusatzeagatik, Lehiaren Defentsari buruzko Legearen 2. artikuluak hori debekatu egiten baitu. Espediente horri hasiera emateak ez du ikerketaren azken emaitza aurrez ebazten.
Incoación de expediente sancionador a empresas del sector funerario de Gipuzkoa
LEA/AVC ha incoado expediente sancionador a dos empresas que operan en el mercado de la prestación de servicios mayoristas de tanatorio y crematorio en Gipuzkoa por un posible abuso de su posición de dominio en el mercado, prohibido por el artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia. La incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación.
Radar Meteorologikoei buruzko zehapen-espedientearen ebazpena
Lehiaren Euskal Kontseiluak, apirilaren 28ko bilkuran, merkatuan radar meteorologikoen mantentze-lanetan diharduten 6 enpresari irekitako zehapen-espedienteari buruzko ebazpena eman du, eta adierazi du ezin izan dela egiaztatu Lehiaren Defentsari buruzko Legearen aurkako jokabiderik dagoenik, Kapilduiko radar meteorologikoa mantentzeko eta kudeatzeko lizitazioari dagokionez.
Resolución del expediente sancionador Radares Meteorológicos
El Consejo Vasco de la Competencia en su sesión del 28 de abril ha resuelto el expediente sancionador incoado a 6 empresas que operan en el mercado del mantenimiento de radares meteorológicos, declarando que no se ha podido acreditar la existencia de una conducta contraria a la Ley de Defensa de la Competencia, en relación a la licitación para el mantenimiento y gestión del radar meteorológico de Kapildui.
LEHIAREN SUSTAPENA
PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA
“Euskadin araudia hobetzeko” kontsulta publikoa
Eusko Jaurlaritzak, Foru Aldundiek eta Udalek egindako erregulazioa egokitzeko arau-jarraipena egiteko lehiaren arloan eta erregulazio onean Euskadiko enpresek dituzten iritziak ezagutzea da LEA/AVCk egindako kontsulta publikoaren helburua. Online eta telefono bidezko 288 elkarrizketa egin dira. Inkestan parte hartu duten hamar pertsonatik zazpik uste dute araudiak/legediak eragin handia edo nahiko handia duela beren jardueran.
Consulta pública para “La mejora de la regulación en Euskadi”
Conocer las opiniones de las empresas de Euskadi en la materia de la competencia y la buena regulación en Euskadi para realizar un seguimiento normativo de cara a adecuar la regulación elaborada por Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Ayuntamientos es el objetivo de la consulta pública realizada por LEA/AVC. Se han llevado a cabo 288 entrevistas on line y telefónicas. Siete de cada diez personas encuestadas consideran que la normativa/legislación tiene bastante o mucho impacto en su actividad.
Bilboko Zabalguneko eraikinera sartzeko Oinarri Arautzaileei buruzko txostena
Lehiaren Euskal Kontseiluak, apirilaren 28ko bilkuran, onartu duen sustapen-txostenean jasotzen denez, Zabalguneko eraikinera sartzeko Oinarri Arautzaileak 2019an amaitu zirenez, Oinarri Arautzaile berriak egin ditzala eskatzen zaio Bilbao Ekintzari, hainbat operadore dauden merkatuetan eraginik izan ez dezan baita espazio publikoen erabilera-lagapenaren behin-behinekotasuna arautu dezala ere, operadore bat erabilera horretan betikotzea saihesteko.
Informe sobre las Bases Reguladoras de acceso al edificio Ensanche de Bilbao
El Consejo Vasco de la Competencia en su sesión de 28 de abril, ha aprobado un informe de promoción en el que se recoge que dado que las bases reguladoras de acceso al edificio del Ensanche vencieron en 2019, se insta a Bilbao Ekintza a que elabore unas nuevas bases reguladoras de acceso al edificio del Ensanche de manera que no interfiera en mercados en los que exista una pluralidad de operadores y que regule la temporalidad en la cesión de uso de espacios públicos, de modo que se impida que un operador se perpetúe en dicho uso.
LEA/AVC-k konpromisoa hartzen du datuak behar den moduan babesteko, Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan ezarritakoaren arabera.
La LEA/AVC se compromete a tratar los datos incluidos en este formulario de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.


Datu pertsonalen tratamenduari buruzko informazioa
Tratamendu arduraduna: Autoridad Vasca de la Competencia. Ercilla 4, 2º, 48009, Bilbao, Bizkaia.
Teléfono: 944032807
Datuak babesteko ordezkaria: Donostia-San Sebastián 1, 01010, Vitoria-Gasteiz, Álava. Teléfono: 945 018 680.
www.euskadi.eus
Helburuaren deskribapena: Lehiaren defentsari buruzko arau-hausteen salaketak kudeatzea eta espedienteak izapidetzea. Zehapen-espedienteen izapideak sistematizatzea eta esku hartzen duten alderdien eta garrantzizko beste edozein hirugarrenen datuak biltzea.
Oinarri juridikoa: Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko. Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.

Lehiaren Defentsari buruzko uztailaren 3ko 15/2007 Legea.
Gordetzeko epea: Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.
Interesdun taldeak: Instrukzioan parte hartu duten salatzaileak, alderdiak eta hirugarrenak.
Datuak eskuratzea, zuzentzea, aurkatzea, ezabatzea ("ahazteko eskubidea"), tratamendua mugatzea, eramangarritasuna eta banakako erabakirik ez hartzea, "Tratamenduaren arduradunaren" edo Datuak Babesteko ordezkariaren aurrean.
Informazio gehiago pribatutasun politikan


Información sobre el tratamiento de datos personales
Responsable del tratamiento: Autoridad Vasca de la Competencia. Ercilla 4, 2º, 48009, Bilbao, Bizkaia.Teléfono: 944032807
Delegada de protección de datos: Donostia-San Sebastián 1, 01010, Vitoria-Gasteiz, Álava. Teléfono: 945 018 680.
www.euskadi.eus/proteccion-datos
Finalidad del tratamiento: Mantenimiento de datos de contacto de interesados en el ámbito de la competencia tanto del sector público como privado para alimentar los sistemas de información de la Autoridad Vasca de la Competencia, organización de eventos, campañas de comunicación y difusión.
Base jurídica: Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia .
Plazo de conservación: Tiempo que es necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.
Categorías de destinatarios: Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, Cámaras de comercio, industria y navegación, Colegios profesionales, Hacienda pública y administración tributaria, Interesados legítimos
Acceso, rectificación, oposición, supresión ("derecho al olvido"), limitación del tratamiento, portabilidad y de no ser objeto de decisiones individualizadas, ante el "Responsable del Tratamiento" o ante la Delegada de Protección de Datos.
Más información en la política de privacidad